Tietosuojaseloste

Mall of Triplan verkkosivujen, kameravalvonnan, pysäköinninvalvonnan ja asiakastietojen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Mall of Tripla ja/tai Tripla Mall Ky (y-tunnus 2704252-6)
Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Mall of Triplan verkkosivujen asiakasrekisteri
Mall of Triplan kameravalvonta

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Marjo Hiirola (verkkosivujen asiakasrekisteri)
marjo.hiirola@malloftripla.fi
p. +358 40 707 6926

ja/tai

Päivi Salonen (verkkosivujen asiakasrekisteri)
paivi.salonen@malloftripla.fi
p. + 358 40 746 5055

ja/tai

Petri Tynkkynen (kameravalvonnan asiakasrekisteri)
petri.tynkkynen@malloftripla.fi
p. +358 40 350 2502 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Mall of Triplan asiakkaan ja Mall of Triplan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Mall of Triplan toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin ja Mall of Triplan palvelujen kehittämistarkoituksiin. 

Mall of Tripla käsittelee henkilötietoja myös kiinteistön kunnossapidon ja vikailmoitusten hoitamisessa.  

Kameravalvonta

Henkilötietoja käsitellään myös valvontakameroiden nauhoittamisen yhteydessä. Keräämme kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi kauppakeskuksen kiinteistöissä sekä sen pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja parkkipaikoilla. Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä ja tarroilla kiinteistön sisäänkäynneillä ja sisäänajoväylillä. Kameravalvonnan tarkoitus on suojata ja ennaltaehkäistä rikoksilta ja häiriöiltä kiinteistössä asioivia henkilöitä, suojata ja ennaltaehkäistä kiinteistöön kohdistuvaa ilkivaltaa tai muuta uhkaa ja auttaa alueella henkilöihin tai kiinteistöön kohdistuneiden rikosten tai väärinkäytösten selvittämisessä. Kameravalvonnan henkilörekisteriä ylläpitää ja käyttää Mall of Triplan turvallisuudesta vastaavat Securitas Oy:n järjestyksenvalvojat sekä pysäköinnistä vastaavan operaattorin henkilökunta Finnpark Oy.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Yhteydenotto- tai palautelomakkeen kautta tulleet henkilön perustiedot (eivät ole pakollisia palautteen lähettämiseksi):

• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Kamerajärjestelmien tiedot:

• Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavassa tilanteessa:

• kun rekisteröity on Mall of Triplaan yhteydessä verkkosivujen yhteydenotto- tai palautelomakkeen kautta

Kameravalvonnan tietolähteet:

Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti seuraaville tahoille: 

• Kiinteistöhuolto, vartiointi, pysäköinninvalvonta, asiakaspalvelu

Mall of Tripla ja/tai Tripla Mall Ky käyttävät kauppakeskuksen verkkosivuihin, käytäntöihin, vartiointiin, kiinteistön ylläpitopalveluihin, pysäköinnin ja asiakaspalvelun hoitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka rkeäksiisttelreövitäytjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen esim. ko. järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen toteuttamiseksi tai yhteydenoton hoitamiseksi. 

Kameravalvonnan tietojen luovutukset:

Tietoja luovutetaan esitutkintaa suorittavalle viranomaiselle siltä osin, kun se on teknisesti mahdollista. Rekisterinpitäjän valtuuttamana voidaan valvontatallenteita esittää (ei luovuteta) kiinteistön alueella toimiville yhteistyö tahoille (Nuorisotyö, kiinteistöhuolto, parkkihallin ylläpito jne.) tapahtumista, joissa ei tapahdu rikosta, mutta siitä on apua heidän työnsä edistämiseksi.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Tietojen suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään 126 päivää, jonka jälkeen ne hävitetään automaattisesti.

Kameravalvonta:

Tallenteella näkyy kameran kuvaussektorilla liikkuneet. Kuvatallenteet säilytetään jokaiselta kameralta erikseen. Tallenteet tuhoutuvat automaattisesti noin 10 päivän kuluessa.

Rikostutkintaa tai väärinkäytön selvittelyä varten voidaan haluttu tallenne säilyttää tietokoneen kovalevylle. Kovalevylle tallennetut aineistot poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua tallenteen tekohetkestä. Rekisterien ylläpidosta tulevat kirjalliset asiakirjat arkistoidaan ja niitä säilötään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä (vartiointiliike, tietojen käsittelijät).

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen, palvelimen tai vastaavan kovalevy) oleva rekisteri on lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin tietoja säilötään tarkoituksen edellyttämä ajanjakso, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan automaattisesti tallentamalla uutta tietoa niiden päälle. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla, kopioimalla tai monitorivalvonnalla. 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Henkilöllä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan olemalla yhteydessä Mall of Triplan verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.